Assessorament jurídic-legal de l’activitat ordinària i extraordinària empresarial, així com en les relacions empresarials en el mercat nacional i internacional, tot plegat, dins de múltiples sectors de l’economia, adaptant els serveis a les necessitats de cada client, cobrint els aspectes legals ordinaris i específics segons el seu àmbit, sector i territori d’actuació.

L’assessorament en matèria mercantil es centra en dos àmbits generals:

En matèria de contractació, la preparació, negociació i formalització en l’àmbit nacional i internacional:

  • En l’àmbit comercial: Contractes d’Agència, Distribució, Franquícia i Intermediació.
  • De finançament empresarial: Factoring, confirming, arrendament financer (Leasing financer i operatiu), cessió de crèdits, crèdits i préstecs participatius, cartes de patrocini, cash pooling.
  • Bancaris: préstecs, crèdits, descompte comercial, préstecs i crèdits sindicats, targes de crèdit, crèdit documentari, garanties a primer requeriment.

En matèria societària inclou, entre altres, el següent:

  • Constitució de societats mercantils, amb proposta dels estatuts i acords entre socis més adients als interessos dels constituents.
  • Modificacions estructurals: Fusió, escissió, segregació i cessió global d’actius i passius.
  • Contractes sobre projectes empresarials d’associació i cooperació nacionals i internacionals (Joint Venture), Acords de No Agressió i Stand Still Agreements, Acords de confidencialitat o de No divulgació.
  • Secretaria de Consell d’Administració: assistència i assessorament continuat a consells i juntes, complimentant els requisits legals dels dos orgues societaris.
  • Processos de compravenda de societats i negocis.
  • Protocols per empreses familiars.
  • Defensa dels interessos del soci o accionista.