Assessorament en la prevenció i resolució de conflictes legals de naturalesa mercantil y civil, actuant en tot el territori espanyol, tant a l’àmbit judicial, davant els tribunals civils i mercantils, en totes les seves instàncies, com l’extrajudicial de l’arbitratge, en diferents matèries:

  • Civil: compliment contractual, compravenda, responsabilitat contractual i extracontractual, reclamacions de quantitat derivades de tot tipus de contractes, accions de resolució contractual.
  • Immobiliari: accions en defensa del dret de propietat, resolució de contractes sobre propietat o drets reals, execució hipotecària. Construcció. Arrendaments.   
  • Consumidors i Usuaris: protecció i defensa de consumidors i usuaris, condicions generals de la contractació i clàusules abusives.
  • Mercantil: contracte d’agència, de distribució, franquícia, concessió, bancaris, arrendament financer, renting, prestació de serveis.
  • Societari: conflictes derivats de relacions entre societats o intra societàries, accions d’impugnació d’acords de Junta o Consell d’Administració, accions de responsabilitat contra consellers/administradors, accions derivades de pactes para-socials, accions en defensa dels interessos particulars del soci/accionista.
  • Dret de família i successions,
  • Propietat intel·lectual,
  • Dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge,
  • Contenciós administratiu,
  • Execució a Espanya de resolucions estrangeres judicials i arbitrals.