Assessorament, tant a persones físiques i societats, en les diferents matèries de Dret Privat entre els quals destaquen els següents:

  • Assessorament contractual general
  • Resolució i rescissió contractual
  • Condicions generals de la contractació civil
  • Protecció dels drets fonamentals de les persones
  • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual
  • Immobiliari: execució d’obra, contractació industrials, divisió propietat horitzontal, estatuts comunitat, permuta, arrendaments urbans
  • Dret de família: Incapacitats, tutela i curatela
  • Dret successori: declaració d’hereus abintestat; preparació i ordenació successòria: testaments, capítols, donacions per raó de mort, codicils, pactes successoris, memòries testamentàries, i la seva execució posterior: marmessoria, declaració i acceptació d’inventari, adjudicació de béns.