I. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ESPAI WEB 

La web www.abdv.com (en endavant, la “Web”), pertany a ABDV LEGAL y TAX, S.L.P. (en endavant, la “ABDV”), la qual en té la titularitat.

Dades de ABDV:

Domicili social: Av. Diagonal, 534, 2on – 08006 Barcelona.

Telèfon: 93. 414. 62. 04

A/e: info@abdv.com

C.I.F: B- 61558037

Dades registrals: societat limitada professional, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42629, Foli 112, Full número B-412312, Inscripció 1a – NIF. B65570467; inscrita en el Registre de Societats Professionals amb el número 770 de l’Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i amb el núm. SP0470 del Col·legi d’Economistes de Catalunya

II. OBJECTE

A continuació s’estableixen els termes i les condicions que regulen l’accés i ús de la Web www.abdv.com (en endavant, “Termes i Condicions Generals”), pàgina Web de ABDV. Aquests Termes i Condicions Generals són de caràcter general i regulen el contingut de la Web en el seu conjunt. No obstant això, algun servei o contingut específic de la Web pot requerir pel seu accés i ús l’acceptació d’uns termes i condicions particulars per part de l’usuari.

S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la Web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta Web com a “Usuari”.

Tots els Usuaris accepten estar sotmesos als Termes i Condicions Generals vigents en cada moment sense cap condició o reserva.

En tot cas, es presumeix que l’accés i l’ ús de la Web i, per tant, l’acceptació dels Termes i Condicions Generals, inclosa la política de privacitat i qualsevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la Web, és realitzat per persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

Els continguts que ABDV posa a disposició de l’ Usuari a través de la Web podran estar regulats per termes i condiciones particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre els Termes i Condicions Generals. Tanmateix, l’ Usuari queda sotmès a les corresponents condicions particulars que en el seu cas siguin aplicables.

Els continguts i serveis oferts per ABDV són de naturalesa canviant i, per tant, ABDV es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís , el contingut de la Web així com aquests Termes i Condicions Generals (i particulars) per ajustar-los al nou contingut. Conseqüentment, l’ Usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els Termes i Condicions que es trobin vigents en tot moment.

III. UTILIZACIÓ DE LA PÀGINA WEB 

La Web de ABDV en cap cas constitueix una font de assessorament legal, ni de cap altre tipus per a l’ Usuari.

a. Accés i ús

L’ Usuari es conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la Web es realitza, en tot cas, única y exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’accés a la Web és de caràcter lliure i gratuït (mentre les condicions particulars no disposin el contrari) i no cal registrar-s’hi per accedir als continguts generals. No obstant això, poden haver-hi apartats que ho requereixin. Tanmateix, també pot ser necessari que l’Usuari faciliti dades de caràcter personal quan lliurement vulgui fer ús de serveis oferts que així ho requereixin. Les dades que faciliti l’Usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la Web quedaran sotmeses a la política de privacitat de ABDV. En tot cas, quan l’Usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que pugui oferir la Web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

En el supòsit que ABDV proporcioni a l’Usuari una contrasenya, escollida o no per l’Usuari, aquest últim se’n fa responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i mantenir-la en secret, fent ús de la diligència necessària per custodiar-la i evitar que sigui coneguda per tercers que puguin suplantar-ne la identitat.

En el supòsit que l’Usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a ABDV mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça info@abdv.com. En cap cas ABDV es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’Usuari.

L’Usuari de la Web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis d’acord amb els Termes i Condicions Generals (i, en el seu cas, particulars), així com a respectar i complir en tot moment la llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable. Igualment, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la Web, especialment pel que fa a qualsevol apartat on se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, ABDV i qualsevol altre tercer.

Igualment, l’ Usuari es compromet, en la utilització de la Web, a no adoptar cap conducta que pugui danyar la imatge, els drets o els interessos de ABDV.

Queda prohibit l’ús i l’accés a la Web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el normal funcionament, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereixen, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la Web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

Queda igualment prohibit l’accés a la Web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per ABDV per mantenir la Web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la Web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada, de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la Web.

Per la seva part, ABDV adopta mesures raonablement adequades que tenen per finalitat detectar i evitar la existència de virus. No obstant aquest fet, l’ Usuari ha de ser conscient que aquestes mesures de seguretat no son completament infal•libles, i per tant, ABDV no pot assegurar la inexistència de virus o altres programes maliciosos o scripts que puguin causar errors en el sistema informàtic de l’Usuari.

b. Continguts

Els continguts que ABDV posa a disposició de l’ Usuari a la Web contenen informació provinent de fonts pròpies i de tercers.

Els continguts de la Web son de caràcter merament informatiu, i en cap cas constitueixen un assessorament jurídic, ni de cap altre tipus. ABDV declara que la informació continguda a la Web no pot considerar-se com una alternativa al assessorament jurídic i per això, desaconsella a l’Usuari la presa de decisions basades en la informació continguda a la Web. En aquest sentit, l’ Usuari accepta i reconeix que la informació recollida en els continguts de la Web es insuficient per prendre decisions de qualsevol naturalesa.

c. Drets de propietat intel•lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual dels continguts de la Web, inclosos imatges, vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen a ABDV o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta Web. Els Termes i Condicions Generals no constitueixen en cap cas una cessió de cap dret de propietat intel•lectual ni industrial de la Web ni de cap dels elements que la integren.

S’autoritza l’Usuari a visualitzar, copiar, imprimir, guardar en qualsevol format i suport els continguts de la Web, sempre que es realitzi únicament i exclusivament per a ús personal i privat i no amb la finalitat de desenvolupar activitats comercials o professionals.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, modificació, distribució, comunicació pública, o la utilització de qualsevol tipus, per qualsevol mitjà o procediment, dels continguts que es trobin a la Web, excepte en els casos legalment permesos o en que ABDV prèviament i expressament ho autoritzi per escrit.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, diversos continguts o serveis de la Web poden especificar uns termes i condicions d’ús que siguin més o menys restrictius, els quals prevaldran en relació amb el contingut o servei afectat per aquests.

ABDV únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la Web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de Termes i Condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció dels continguts que es mostren a la Web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests Termes i Condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de ABDV.

L’ Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina Web, titularitat de ABDV o de tercers.

d. Enllaços a llocs web o continguts de tercers

ABDV no es fa responsable dels continguts, serveis, scripts, funcionalitats i altres condicions tècniques que l’Usuari pugui trobar fora de la Web, però que siguin accessibles mitjançat els enllaços que s’hi puguin trobar. Aquests enllaços tenen un caràcter merament informatiu per a l’Usuari i aquest és lliure de seguir-los segons el seu criteri exclusiu. En cap cas es pot considerar que ABDV manifesta una aprovació, opinió, o qualsevol altre manifestació en relació a tot allò que es pugui trobar en els enllaços esmentats fora de l’espai de la Web.

L’ Usuari, i en general qualsevol persona (física o jurídica) que tingui la intenció de establir un hiperenllaç des de el seu lloc web a la Web, necessitarà la autorització prèvia i per escrit de ABDV. ABDV es reserva el dret a prohibir, eliminar o inutilitzar, en qualsevol moment, qualsevol hiperenllaç a la seva Web.

e. Responsabilitat

ABDV es compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la Web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, ABDV no assumeix cap responsabilitat respecte els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat, ni els continguts i/o serveis que la Web ofereix.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, ABDV garanteix que voluntàriament la Web no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa maliciosa i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’Usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

ABDV informa l’Usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins la Web poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’Usuari també n’haurà d’acceptar els termes i les condicions (dels tercers). En tot cas, l’Usuari allibera de tota responsabilitat ABDV respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers.

ABDV pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests.

En tot cas, ABDV no es fa responsable dels diversos danys i perjudicis que pugui ocasionar la discontinuïtat del serveis, continguts i funcionalitat de la Web, així com tampoc de qualsevol altra anomalia que presenti la Web, inclosos virus, programari maliciós (malware), scripts i programes maliciosos que resultin de la interferència no autoritzada de tercers o de tercers autoritzats que siguin víctima d’interferències d’altres tercers.

IV. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels Termes i Condicions Generals (i particulars) que pugui sorgir entre l’Usuari i ABDV s’analitzarà d’acord amb els mateixos Termes i Condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.