I. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que ABDV LEGAL y TAX, S.L.P. (en endavant “ABDV”), amb NIF B65570467 i domicili social a Barcelona (08006), ​​Avinguda Diagonal, número 534, 2n, és el responsable del tractament de les dades personals que pugui facilitar a la companyia, i podrà, per qualsevol dubte, posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de dades a través del correu electrònic: rgpd@abdv.com.

II. FINALITAT I LEGITIMACIÓ:

A ABDV utilitzem i tractem les dades personals recollides amb diferents finalitats, segons el que estableix la normativa aplicable i en funció del que vostè hagi autoritzat i consentit expressament. Aquestes finalitats poden respondre a:

 1. Enviament de comunicacions comercials i promocionals amb la finalitat de transmetre i comunicar informació i on serà necessari el seu consentiment exprés.
 2. Gestió de la relació contractual i precontractual amb els clients amb la finalitat de complir amb una relació contractual.
 3. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho demana, la qual cosa respon a un obligació legal.
 4. Funcionament del nostre lloc web / aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals d’acord amb l’interès legítim de la companyia.
 5. Per al compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte del manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d’informació cursat per una autoritat competent responent a una obligació legal.

El tractament de les seves dades per part de ABDV s’empara en la sol·licitud dels serveis posats a la seva disposició i en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment.

III. DADES TRACTADES

Les dades que seran tractades per ABDV es poden categoritzar en les següents:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Informació econòmica
 • Informació relativa a les matèries d’assessorament legal.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, comprometent-se a notificar qualsevol variació, i que ens presta el seu consentiment per utilitzar-les segons les finalitats esmentades. Per la seva part, ABDV assegura que les dades recollides són les adequades per a les diferents finalitats descrites.

IV. CONSERVACIÓ DE DADES

Les seves dades seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i per al manteniment de la relació contractual entre el client i el professional. Un cop finalitzada aquesta prestació, seran conservades durant els terminis legalment exigits.
Si les seves dades han estat recollides per diverses finalitats que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

V. COMUNICACIONS

Les dades personals facilitades no seran comunicades a tercers, llevat (i) d’ obligació legal, (ii) que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o (iii) quan hagués acceptat expressament la seva comunicació. En aquets supòsits, serà degudament informat d’aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.
Serà responsabilitat de qui faciliti les dades a ABDV que aquestes siguin verdaderes, exactes i completes responent de la seva veracitat així com col·laborar amb ABDV per a que les dades facilitades estiguin actualitzades en tot moment.

VI. DRETS

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades pot enviar un escrit al domicili a la direcció de correu electrònic abans relacionades, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 1. Accedir a les seves dades personals.
 2. Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 3. Sol·licitar la supressió de les seves dades.
 4. Obtenir de ABDV la limitació del tractament de les dades.
 5. Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 6. Oposar-se al tractament que fa ABDV de les seves dades
 7. Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que ABDV ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

VII. MESURES DE SEGURETAT

ABDV tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat dels seus dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

VIII. ÚS DE COOKIES

El web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recaven informació durant la navegació de l’usuari de la web per tal de millorar la seva experiència durant la mateixa.

En l’apartat de “política de cookies” llistem una relació de les cookies utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l’usuari per a poder accedir i navegar per la mateixa. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.