Home / Professionals / Cristian Vázquez

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà i anglès

Cristian Vázquez Rodríguez

Economista, col·legiat Col·legi d’Economistes de Catalunya 11905

Exerceix en l’àmbit de l’assessorament fiscal a empreses nacionals i internacionals, així com en la planificació fiscal en l’Impost sobre el Valor Afegit amb la finalitat d’optimitzar la càrrega tributària dels subjectes passius. Assessorament comptable a empreses.

També presta assessorament tributari a les persones físiques en el compliment de les seves obligacions fiscals i en la planificació fiscal del seu patrimoni.

Ha desenvolupat l’exercici de la professió a ACR Auditecnia (2005-2008) i dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2009-2019)

Formació
  • Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona
  • Màster Universitari en Tributació i Assessoria Fiscal per la Universitat a Distància de Madrid (2008)